Zákon o životnom prostredí, informácie, spoločné oblasti

Názov predpisu
Novely
Pripravované zmeny v právnej oblasti
Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov
  • z. č. 127/1994 Z. z.
  • z. č. 287/1994 Z. z.
  • z. č. 171/1998 Z. z.
  • z. č. 211/2000 Z. z.
  • z. č. 332/2007 Z. z.
 
 
   
Zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení v znení neskorších predpisov.
  • z. č. 515/2008 Z. z.
  • z. č. 4/2010 Z. z.
 
   
Zákon č. 515/2008 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti starostlivosti o životné prostredie v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike.
 
   
Zákon č. 201/2009 Z. z. o štátnej hydrologickej službe a štátnej meteorologickej službe.
 
   
Zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie.
 

 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 352/2011 Z.z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové  informácie. 

 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 411/2007 Z.z., ktorou sa vykonáva zákona č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 24/2006 Z. z.

 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.448/2010 Z.z., ktorou 
sa vykonáva zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o 
životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Opatrenie Ministerstva životného prostredia SR č.318/2004  Z.z.o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky  pri nakladaní s majetkom štátu v znení opatrenia č. 235/2009 Z. z.

 

 

 
 
-
 
 

 

 

Vysvetlenia a komentáre

Zákon č. 4/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon nadobudol účinnosť 1. februára 2010.

 

Účelom novelizácie zákona č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je adaptácia právneho poriadku SR na Nariadenie EP a Rady (ES) č. 166/2006 z 18. januára 2006 o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES.
Uvedený register známy ako Register PRTR predstavuje efektívny nástroj na ochranu životného prostredia, ktorý umožňuje získavať poznatky o výskyte znečisťujúcich látok a odpadu a o trendoch znečisťovania prostredia nielen širokej verejnosti ale poznatky sú využiteľné tiež tvorcami environmentálnej politiky. Register PRTR nahrádza Európsky register emisií znečisťujúcich látok – Register EPER a v porovnaní s ním rozširuje záber zbieraných dát čo do počtu oznamovaných znečisťujúcich látok a sledovaných činností, vrátane uvoľňovania z malých alebo roztrúsených zdrojov (tzv. plošných zdrojov). Odborné kritériá na klasifikovanie istej skupiny malých a roztrúsených zdrojov ako plošné zdroje a na jej zaradenie do národného registra znečisťovania budú zadefinované v pripravovanom vykonávacom predpise.
Slovenská republika ustanovila pôvodným zákonom č. 205/2004 Z. z. Národný register uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok do životného prostredia, ktorý zostáva využiteľný aj pre účely adaptácie právneho poriadku SR na predmetnú európsku právnu úpravu.
Jadrom novelizácie je úprava ustanovení zákona ohľadne vedenia tohto registra s využitím odkazov na priamo účinné ustanovenia nariadenie EP a Rady (ES) č. 166/2006 o oznamovacej a evidenčnej povinnosti prevádzkovateľov podnikov, kde sa uskutočňujú vymedzené činnosti. Rešpektuje sa vymedzenie znečisťujúcich látok a sledovaných činností priamo v predmetnom nariadení ES.
Taktiež je tu snaha o odstránenie zdvojenej oznamovacej povinnosti prevádzkovateľov, ktorým táto vyplýva aj zo zákona č. 245/2003 z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia v znení neskorších predpisov.
Novela nadobudne účinnosť 1. februára 2010.

Text novely nájdete TU

Zákon nadobudol účinnosť 1. februára 2010.
 

Zákon č. 3/2010 Z.z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie.


Zákon o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie zabezpečuje transpozíciu Smernice EP a Rady 2007/2/ES, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE) do právneho poriadku Slovenskej republiky. Cieľom oboch predpisov je zjednodušiť občanom, podnikateľským subjektom a orgánom verejnej správy prístup k súborom a službám tzv. priestorových údajov, ktoré majú priamy alebo nepriamy vzťah k určitej lokalite alebo geografickej oblasti.
Zákon je jedným z nástrojov na zabezpečenie interoperability a štandardizácie informačných systémov, ktorú sleduje vláda SR vo svojej Národnej koncepcii informatizácie verejnej správy.
Vytvára sa Register priestorových informácií ako technický register obsahujúci priestorové údaje a základné popisné údaje k nim (metaúdaje), ktorý bude úzko prepojený na zdrojové evidencie jednotlivých povinných osôb. Povinné osoby vymedzené v § 3 zákona (orgány verejnej správy, právnické osoby plniace tzv. verejné úlohy a subjekty plniace úlohy na základe zmluvy s nimi) budú povinné zriadiť a prevádzkovať sieťové služby (vyhľadávacie, zobrazovacie, atď.) k metaúdajom a sprístupniť ich prostredníctvom národného geoportálu, ktorý sa stáva zdrojom údajov pre geoportál INSPIRE prevádzkovaný Komisiou.
Zákon nadobudol účinnosť 1. februára 2010.


Text zákona nájdete TU.