vodné hospodárstvo

Nové nariadenie vlády č.282/2010 Z.z. a vyhláška MŽP SR č. 313/2010 Z.z.
Nové nariadenia vlády
Novela zákona č. 364/2004 Z.z
Nový zákon o ochrane pred povodňami
Novela zákona o vodách
Novela zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
 

 

 

Nové nariadenie vlády č.282/2010 Z.z. a vyhláška MŽP SR č. 313/2010 Z.z.

Nariadenie vlády SR č. 282/2010 Z.z. ktorým sa ustanovujú prahové hodnoty a zoznam útvarov podzemných vôd.
Nariadenie nadobudlo účinnosť 1. júla 2010.

Text nariadenia nájdete TU:

Vyhláška MŽP SR č. 313/2010 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predbežnom hodnotení povodňového rizika a o jeho prehodnocovaní a aktualizovaní.
Vyhláška nadobudla účinnosť 15. júla 2010.

Text vyhlášky nájdete TU:

späť hore

 

 

Nové nariadenia vlády

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z.z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.

Účinnosť od 15. júna 2010 okrem § 5 ods. 23, ktoré nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

Znenie nariadenia vlády nájdete TU :


Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 270/2010 Z.z. o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky.

Účinnosť od 15. júna 2010.

Znenie nariadenia vlády nájdete TU :

späť hore

 

 

Novela zákona 364/2004 Z.z.

Zákon č. 134/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) .
Účinnosť nadobúda 1. júna 2010.

Úplné znenie zákona č. 134/2010 Z.z. nájdete TU:

späť hore

 

 

 

Nový zákon o ochrane pred povodňam

Nový zákon o ochrane pred povodňami bol schválený 2.12.2009. Dôvodom prijatia nového zákona je povinnosť Slovenskej republiky transponovať Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES zo dňa 23. októbra 2007 o hodnotení a manažmente povodňových rizík.

Zákon upravuje plánovanie preventívnych opatrení, ktoré bude prebiehať v troch fázach:

1. predbežným hodnotením povodňového rizika na celom území Slovenskej republiky sa určia oblasti, v ktorých existuje povodňové riziko, alebo v ktorých možno v budúcnosti očakávať výskyt povodňového rizika;

2. v oblastiach určených v predbežnom hodnotení povodňového rizika sa vyhotovením máp povodňového ohrozenia určí rozsah možných záplav povodňami rôznej pravdepodobnosti výskytu a na mapách povodňového rizika sa zobrazia možné následky záplav povodňami;

3. vypracujú sa plány manažmentu povodňových rizík, v ktorých budú navrhnuté konkrétne preventívne opatrenia lokalizované v strategicky vhodných miestach v povodiach, ktorých cieľom bude zmiernenie hrozby povodní a zníženie ich nepriaznivých dôsledkov, vrátane hodnotenia ich ochranných účinkov, ekonomickej efektívnosti a stanovenia poradia realizácie podľa naliehavosti.

Predbežné hodnotenie povodňového rizika bude na celom území Slovenska dokončené v roku 2011, mapy povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika budú dokončené v roku 2013 a plány manažmentu povodňových rizík do konca roku 2015. Plány manažmentu povodňových rizík budú vyhotovované podľa jednotlivých povodí a budú úzko koordinované v rámci medzinárodných správnych povodí Dunaja a Visly s ostatnými štátmi.

Zákon ustanovuje

- postup a lehoty prehodnocovania hodnotenia povodňového rizika, máp povodňového ohrozenia, máp povodňového rizika a plánov manažmentu povodňového rizika,

- zosúladenie plánov manažmentu povodňových rizík s územnými plánmi,

- spresňuje postup určovania inundačných území, vrátane ustanovenia podmienok na ich využívanie,

- povinnosť vykonávať povodňové prehliadky najmenej raz za dva roky,

- plánovanie a vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác; vykonávanie povodňových záchranných prác bude úzko previazané so systémom civilnej ochrany obyvateľstva a s integrovaným záchranným systémom.

V prvej časti zákona sa vymedzujú základné pojmy a ustanovenia o ochrane pred povodňami. Podľa smernice 2007/60/ES je doplnený predmet úpravy zákona o hodnotenie manažmentu povodňových rizík, spresnená definícia pojmu povodeň a zavedený je nový pojem povodňové riziko.

Druhá časť zákona – Opatrenia na ochranu pred povodňami – rozdeľuje jednotlivé druhy opatrení na ochranu pred povodňami a určuje obdobie ich vykonávania.

V tejto časti návrhu zákona sa upravujú aj povodňové plány, podmienky na stupne povodňovej aktivity a mimoriadna situácia, povodňová prehliadka, predpovedná povodňová služba, hlásna povodňová služba a varovanie obyvateľstva, hliadková služba, povodňové zabezpečovacie a záchranné práce a predkladanie správ, vyhodnocovanie výdavkov a povodňových škôd.

Tretia časť ustanovuje územia ovplyvnené povodňou. V zákone je upravené v § 20 Inundačné územie a v § 21 územie s retenčným potenciálom. Inundačné územie už nie je rozdelené na aktívnu a pasívnu zónu, ale návrh rozsahu inundačného územia je vymedzený záplavovou čiarou povodne, ktorá sa môže opakovať raz za 100, 50, 10, 5 rokov.

Štvrtá časť – Riadenie a organizácia ochrany pred povodňami ustanovuje úlohy a povinnosti orgánov ochrany pred povodňami.

V piatej časti – Úlohy ostatných orgánov pri ochrane pred povodňami – sa ustanovujú úlohy a povinnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, obvodného úradu v sídle kraja, krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru, vyššieho územného celku, regionálnej správy ciest, obvodného úradu a okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru.

V šiestej časti návrhu zákona – Povinnosti osôb – sa ustanovujú úlohy a povinnosti správcu vodohospodársky významných vodných tokov a správcu drobného vodného toku, vlastníkov, správcov a užívateľov stavieb, objektov alebo zariadení, ktoré sú umiestnené na vodnom toku, križujú vodný tok alebo v inundačnom území, hasičských jednotiek, Policajného zboru, Ozbrojených síl Slovenskej republiky a osôb.

V siedmej časti zákona – Výdavky na ochranu pred povodňami – sa ustanovuje spôsob úhrady výdavkov na preventívne opatrenia, výdavkov počas povodne a po povodni, náhrady za obmedzenie vlastníckeho práva a užívacieho práva, osobnú pomoc, škodu na majetku a za vecný prostriedok počas povodňovej situácie a za prostriedky na výkon povodňových zabezpečovacích prác a povodňových záchranných prác.

Ôsma časť – Zodpovednosť za porušenie povinností- ustanovuje správne delikty, priestupky a výšku pokút.

Deviata časť –Záverečné ustanovenia- obsahuje spoločné ustanovenia, prechodné ustanovenia, splnomocňovacieho ustanovenia a zrušovacie ustanovenia.

Návrh zákona zrušuje platný zákon č. 666/2004 Z. z. o ochrane pred povodňami a vykonávacie predpisy, ktoré vykonávajú tento zákon:

- vyhláška MŽP SR č. 384/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov, o ich schvaľovaní a aktualizácii,

- vyhláška MŽP SR č. 385/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní predpovednej povodňovej služby a hlásnej a varovnej povodňovej služby,

- vyhláška MŽP SR č. 386/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní priebežných informatívnych správ počas povodní a súhrnných správ o priebehu a o následkoch povodní a o vykonaných opatreniach,

- vyhláška MŽP SR č. 387/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní a uhrádzaní povodňových zabezpečovacích prác, povodňových záchranných prác, škôd spôsobených povodňami a nákladov na činnosť orgánov ochrany pred povodňami.

Novela zákona nadobudne účinnosť 1. februára 2010.

Text nového zákona nájdete TU.

Vyhláška MŽP SR č. 251/2010 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce, povodňové záchranné práce a povodňových škôd.

Vyhláška nadobudla účinnosť 15. júna 2010.

Text vyhlášky nájdete TU:

Vyhláška MŽP SR č. 252/2010 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní priebežných správ o povodňovej situácii a súhrnných správ o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach.

Vyhláška nadobudla účinnosť 15. júna 2010.

Text vyhlášky nájdete TU:

Vyhláška MŽP SR č. 261/2010 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania.

Vyhláška nadobudla účinnosť 15. júna 2010.

Text vyhlášky nájdete TU:
 

Vyhláška MŽP SR č. 204/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní predpovednej povodňovej služby. Vyhláška vykonáva zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami.
Účinnnosť nadobúda 15. mája 2010

Text vyhlášky nájdete TU:

späť hore


Novela zákona o vodách.

Do platného zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) bola transponovaná Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Rámcová smernica o vode). Na základe pripomienok Európskej komisie k správe SR spracovanej v súlade s článkom 3 a Prílohy I RSV, reportovanej Európskej komisii v júni 2004, bol nesprávne pochopený termín „oblasť povodia“. V súvislosti s tým museli byť v zaslanej správe vykonané opravy v tom zmysle, že SR má len 2 oblasti povodia namiesto pôvodne uvádzaných 6 oblastí povodí. Nadväzne na túto zmenu bolo potrebné urobiť príslušné zmeny vo vodnom zákone, vrátane určenia miestne príslušného oprávneného orgánu. Okrem toho sú zohľadnené úpravy vyplývajúce z procesu implementácie Rámcovej smernice o vode a súvisiacich smerníc v sektore voda.
Hlavným dôvodom prijatia novely zákona o vodách je plnenie záväzkov voči Európskej únii. Konkrétne ide o prebratie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/118/ES z 12. decembra 2006 o ochrane podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality a čiastočné prebratie smernice 2006/7/ES Európskeho parlamentu a Rady z 15. februára 2006 o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS.
Zároveň bolo potrebné zapracovať požiadavky z výzvy Európskej Komisie 2007/2247 k transpozícii smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva v Slovenskej republike.
V súvislosti s transpozíciou čl. 2 Rámcovej smernice o vode dochádza k novelizácii § 2 vodného zákona vymedzením nových pojmov a novým vymedzením už zavedených pojmov, takým spôsobom aby sa dosiahol súlad z hľadiska ich interpretácie v právnom systéme EÚ a na národnej úrovni.
Sú to pojmy, ktoré súvisia so stratégiou znižovania znečisťovania vôd, v rámci ktorej je potrebné pristupovať k znečisťujúcim látkam na základe rizika vyplývajúceho pre vodné prostredie a z ich vlastností. Z uvedeného je potrebné rozlišovať medzi látkami, ktorých vypúšťanie by sa malo obmedziť a inými látkami, ktorých vypúšťanie je potrebné postupne obmedzovať až do úplného zastavenia. Z tohto dôvodu sa v súlade s Rámcovou smernicou o vode definuje pojem prioritná látka a pojem nebezpečná látka sa vymedzuje novým spôsobom.
Poslaneckým pozmeňovacím návrhom bola do novely zákona o vodách vložená novela geologického zákona, ktorou sa upravujú environmentálne záťaže.

Novela bola schválená 24. júna 2009. 

Prezident SR novelu zákona o vodách nepodpísal a vrátil ju späť na opätovné prerokovanie do NRSR. Novela bola opätovne schválená v NRSR 8.9.2009, má číslo 384/2009 Z.z. a nadobudne účinnosť 1. novembra 2009. 

Text novely zákona nájdete TU.

späť hore

 

 

Novela zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.                                                      

V platnom zákone č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov sa vykonali zmeny a doplnenia s cieľom odstrániť technické a formálne nedostatky, riešiť vzniknuté nejasnosti a rôzne výklady niektorých ustanovení, upraviť niektoré pojmy a jednoznačne vymedziť povinnosti vlastníkov a prevádzkovateľov verejných vodovodov a verejných kanalizácií a posilniť ochranu spotrebiteľa a verejného záujmu.

Zmeny ďalej upravujú kompetencie orgánov štátnej správy na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií.

Boli upravené a doplnené niektoré pojmy zákona. Zákon spresňuje a jednoznačnejšie vymedzuje povinnosti vlastníka a prevádzkovateľa verejného vodovodu a vlastníka a prevádzkovateľa verejnej kanalizácie a posilňuje ochranu spotrebiteľa a verejného záujmu. Upravujú sa vzťahy odberateľ – vlastník – prevádzkovateľ verejného vodovodu alebo producent – vlastník – prevádzkovateľ verejnej kanalizácie tak, aby sa zabránilo neoprávneným finančným požiadavkám v ich vzťahoch.

Rozširujú sa možnosti odborného zástupcu. Funkciu odborného zástupcu môže tá istá osoba vykonávať pre prevádzkovanie verejných vodovodov alebo verejných kanalizácií III. kategórie najviac pre tri fyzické osoby alebo najviac pre tri právnické osoby ale len v tom prípade prevádzkovania, ak súčet zásobovaných obyvateľov pitnou vodou verejnými vodovodmi alebo súčet ekvivalentných obyvateľov pre výhľadovú kapacitu verejných kanalizácií nepresiahne veľkosť kategórie, na ktorú mu bolo vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti. Upúšťa sa od prerokovania prevádzkového poriadku verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie so správcom vodného toku, ktorý je účastníkom povoľovacieho procesu – vodoprávneho konania.

Novela zákona bola schválená 10.9.2009, účinnosť nadobudla 1. novembra 2009 a v Zbierke zákonov bola publikovaná pod číslom 394/2009 Z. z..

 
Text novely zákona nájdete TU.

Vyhláška MŽP SR č. 262/2010 Z.z. ktorou sa ustanovuje obsah plánu obnovy verejného vodovodu, plánu obnovy verejnej kanalizácie a postup pri ich vypracúvaní
Vyhláška nadobudla účinnosť 15. júna 2010.

Text vyhlášky nájdete TU:

späť hore