Súvisiace právne predpisy

Názov predpisu
Ostatné novely Pripravované zmeny v právnej oblasti

Ústava Slovenskej republiky  č.460/1992 Zb.v znení ústavného zákona č.244/1998 Z.z., ústavného zákona č.9/1999 Z.z., ústavného zákona č.90/2001 Z.z., ústavného zákona č.140/2004,  ústavného zákona č.323/2004 Z.z.,  ústavného zákona č.463/2005 Z.z., ústavného zákona č.92/2006 Z.z., ústavného zákona č.210/2006 Z.z.a ústavného zákona č.100/2010 Z.z.

Poznámka: úplné znenie č.135/2001 Z.z.  Životné prostredie:  Čl. 4, 20, 23, 44,45 a 55

 

 

 
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

 

Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov.
 

 

Zákon SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.
 

 

Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
 
 

 

Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
POZNÁMKA: Životné prostredie - Príloha - X . časť

 

Zákon č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
 

 

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.
 

 

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
 

 

Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 151/2010 Z. z.
 

 

 
Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na
obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov.
 
 

 

Zákon č. 553/2001 Z. z. o zrušení niektorých fondov, o niektorých opatreniach s ich zrušením a o zmene a doplnení niektorých zákonov
POZNÁMKA: § 5 a § 14 body a 9 a 12, čl. XIII až XXI, čl.. XXIII a XXIV.

 

Zákon č.575/2001 Z.z.o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správe    
 v znení neskorších predpisov
Poznámka: § 16 - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky -  zrušené
                                     zákonom č. 37/2010  Z.z.

§ 9 - Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Poznámka: Zákonom č. 372/2010 Z.z. opätovne zriadené Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky od 1. novembra 2010 - § 16.

 

 

 
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
POZNÁMKA: Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – Desiata časť - § 77 až 83
 

Zákon č.552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme v znení zákona č.365/2004    Z.z. a zákona č. 369/2004 Z.z.

 

Zákon č.553/2003 Z.z.o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

 

 

 
Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon
POZNÁMKA: Trestné činy proti životnému prostrediu: Šiesta hlava – Druhý diel

 

 
Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok

 

 
Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.

 

 
 

Zákon č. 355/ 2007 Z.z.o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia  a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov zunení neskorších predpisov.

 

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 481/2000 Z.z. o podrobnostiach   
úhrady nákladov za sprístupnenie  informácií.