Štátna správa starostlivosti o životné prostredie

Názov predpisu
Novely
Pripravované zmeny v právnej oblasti
     
Zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • z. č. 205/2004 Z. z.
  • z. č. 587/2004 Z. z.
  • z. č. 15/2005 Z. z.
 
 
   
Vyhláška MŽP SR č. 462/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o osobitných kvalifikačných predpokladoch na výkon niektorých činností na úseku starostlivosti o životné prostredie
 
   
Oznámenie MŽP SR č. 550/2005 Z. z.
o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky (výnos č. 6/2005)
 
 
 
Oznámenie MŽP SR č. 131/2008 Z. z.
o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu
štátnej správy starostlivosti o životné prostredie Slovenskej republiky (výnos č. 3 /2008)