Právna úprava voľne žijúcich rastlín a živočíchov

Názov predpisu
Novely
Pripravované zmeny v právnej oblasti
 
Zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • z. č. 672/2006 Z. z.
  • z. č. 330/2007 Z. z.
  • z. č. 452/2007 Z. z.
  • z. č. 515/2008 Z. z.
 
 
 
Vyhláška Ministerstva životného prostredia č. 110/2005 Z. z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 449/2009 Z. z.
  • v. č. 449/2009 Z. z.
 
 
Vyhláška Ministerstva životného prostredia č. 647/2008 Z. z, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia č. 213/2000 Z. z. o chránených nerastoch a chránených skamenelinách a o ich spoločenskom ohodnocovaní
 
 
Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 572/1992 Zb. o uzavretí Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES)