Právna úprava vodného hospodárstva, ochrany akosti a množstva vôd

Názov predpisu
Novely
Pripravované zmeny v právnej oblasti
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
 
 • z. č. 587/2004   Z. z.
 • z. č. 230/2005   Z. z.
 • z. č. 479/2005   Z. z.
 • z. č. 532/2005   Z. z.
 • z. č. 359/2007   Z. z.
 • z. č. 514/2008   Z. z.
 • z. č. 515/2008 Z z.
 • z. č. 384/2009   Z. z.
 • z. č. 134/2010   Z. z.
 • z. č. 556/2010   Z. z.
 • z. č. 258/2011   Z. z.
 • z. č. 408/2011      Z. z.
 

 

   
Nariadenie vlády SSR č. 46/1978 Zb. o chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd na Žitnom ostrove v znení nariadenia vlády SSR č. 52/1981 Zb.
 • n. v .č. 52/1981 Zb.
 
Nariadenie vlády SSR č. 13/1987 Zb. o niektorých chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd.
 
 
Nariadenie vlády SR č. 617/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti
 
 
Nariadenie vlády SR č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd v znení nariadenie vlády č. 367/2008 Z. z.
POZNÁMKA: Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z. (uverejnené v čiastke 16 zo 4. februára 2005).

 

 • n. v. č. 367/2008    Z. z.
 
Nariadenie vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd
 
 
Nariadenie vlády SR č. 270/2010 Z. z. o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky
 
 
Nariadenie vlády SR č. 282/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú prahové hodnoty a zoznam útvarov podzemných vôd.
 
 

Nariadenie vlády  Slovenskej republiky č. 201/2011 Z.z., ktorým sa ustanovujú technické špecifikácie pre chemickú analýzu a monitorovanie stavu vôd.

 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 279/2011 Z. z., ktorým sa vyhlasuje závazná časť Vodného plánu Slovenska obsahujúca program opatrení na dosiahnutie environmentálnych cieľov.

 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 416/2011 Z. z o hodnotení chemického stavu útvaru podzemných vôd.

 

 
Vyhláška MŽP SR č. 29/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných pásiem vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu vôd a o technických úpravách v ochranných pásmach vodárenských zdrojov
 
 
Vyhláška MŽP SR č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd
 
 
Vyhláška MŽP SR č. 101/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone vodnej stráže
POZNÁMKA: Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby č. 53b/2005 Z.z.
 
 
Vyhláška MŽP SR č. 211/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov.
 
 
 
 
Vyhláška MŽP SR č. 259/2005 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásobovaní vodou na obdobie krízovej situácie
POZNÁMKA: Vyhláška vykonáva § 31 ods. 5 zákona č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 511/2003 Z. z.
 
 
Vyhláška MŽP SR č. 433/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o využívaní hydroenergetického potenciálu vodných tokov.
 
 
Vyhláška MŽP SR č. 457/2005 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti manipulačného poriadku vodnej stavby.
 
 
Vyhláška MŽP SR č. 458/2005 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami a o výkone technicko-bezpečnostného dozoru.
 

 

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 199/2008 Z.z., ktorou sa ustanovuje Program poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach. ( vykonáva vodný zákon).

 

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 418/2010 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona.

 
 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.73/2011 Z. z. ,  ktorou sa ustanovujú podrobnosti o stanovení významných a trvalo vzostupných trendov koncentrácií znečisťujúcich látok a podzemných vodách a o postupoch na ich zvrátenie.

 

Výnos zo 16. septembra 2010 č. 2/2010, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vymedzení správneho územia povodia, environmentálnych cieľoch, ekonomickej analýze a o vodnom plánovaní. (oznámenie č. 396/2010 Z.z.) Výnos nadobúda účinnosť 15. októbra 2010.

 
 
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 131/2000 Z. z. o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci na hraničných vodách