Právna úprava odpadov

Názov predpisu
 
Novely
Pripravované zmeny v právnej oblasti
 
Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
POZNÁMKA:
- Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby č. 44/2004 Z .z. v zákone č. 24/2004 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Úplné znenie zákona č. 409/2006 Z. z.
- Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby č. 10/2006 Z. z. v úplnom znení zákona č .223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov uverejnenom v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 409/2006 Z .z.
 
 
 • z. č. 553/2001 Z. z.
 • z. č. 96/2002 Z. z.
 • z. č. 261/2002 Z. z.
 • z. č. 393/2002 Z. z.
 • z. č. 529/2002 Z. z.
 • z. č. 188/2003 Z. z.
 • z. č. 245/2003 Z. z.
 • z. č. 525/2003 Z. z.
 • z. č. 24/2004 Z. z.
 • z. č. 443/2004 Z. z.
 • z. č. 587/2004 Z. z.
 • z. č. 733/2004 Z. z.
 • z. č. 479/2005 Z. z.
 • z. č. 532/2005 Z. z.
 • z. č. 571/2005 Z. z.
 • z. č. 127/2006 Z. z.
 • z. č. 514/2008 Z. z.
 • z. č. 515/2008 Z. z.
 • z. č. 519/2008 Z. z.
 • z. č. 160/2009 Z. z.
 • z. č. 386/2009 Z. z.
 • z. č. 119/2010 Z. z.
 • z. č. 145/2010 Z. z.
 • z. č. 258/2011   Z. z.
 

 

 
Zákon č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov.

 

 • z. č. 587/2004 Z. z.
 • z. č. 515/2008 Z z.
 
Zákon č. 127/2006 Z. z. o perzistentných organických látkach a o zmene a doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 515/2008 Z. z.

 

 • z. č. 515/2008 Z z.
 
 
Nariadenie vlády SR č. 153/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú záväzné limity a termíny pre rozsah opätovného použitia častí starých vozidiel, zhodnocovania odpadov zo spracovania starých vozidiel a ich recyklácie.
 
 
Nariadenie vlády SR č. 220/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú záväzné limity pre rozsah zhodnocovania odpadov z obalov a pre rozsah ich recyklácie vo vzťahu k celkovej hmotnosti odpadov z obalov.
 
 
Nariadenie vlády SR č. 388/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú limity pre zhodnotenie elektroodpadu a pre opätovné použitie a recykláciu komponentov, materiálov a látok v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 206/2010 Z. z

 

 • n. v. 206/2010 Z. z.
 
 
Vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z. z o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov

 

 • v. č. 509/2002 Z. z.
 • v. č. 128/2004 Z. z.,
 • v. č. 599/2005 Z. z.
 • v. č. 301/2008 Z. z.
 • v. č. 263/2010 Z. z.
 
 
Vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z. z, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov.

 

 • v. č. 409/2002 Z. z.
 • v. č. 129/2004 Z. z.
 
Vyhláška MŽP SR č. 125/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel a o niektorých požiadavkách na výrobu vozidiel v znení neskorších predpisov.

 

 • v. č. 227/2007 Z. z.
 • v. č. 203/2010 Z. z.
 
Vyhláška MŽP SR č. 126/2004 Z. z. autorizácii, o vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, o ustanovení osôb oprávnených na vydanie posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb v znení vyhlášky č. 209/2005 Z. z.

 

 • v. č. 209/2005 Z. z.
 
Vyhláška MŽP SR č. 127/2004 Z. z o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu v znení vyhlášky č. 359/2005 Z. z.
POZNÁMKA: Redakčné oznámenie o oprave chyby, čiastka č. 162/2005 - v Čl. II namiesto slova „ piateho“ má byť správne uvedené slovo „štvrtého

 

 • v. č. 359/2005 Z. z.
 
Vyhláška MŽP SR č. 135/2004 Z. z. o dekontaminácii zariadení s obsahom polychlórovaných bifenylov.
 
 
Vyhláška MŽP SR č. 315/2010 Z. z. o nakladaní s elektro-zariadeniami a elektroopadom.
 
 
Oznámenie MZV SR č. 60/1995 Z. z. o pristúpení Slovenskej republiky k Bazilejskému dohovoru o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní.
 
 
Oznámenie MŽP SR č. 75/2002 Z. z. o vydaní výnosu č. 1/2002, ktorým sa ustanovujú jednotné metódy analytickej kontroly odpadov.
 
 
Oznámenie MZV SR č. 593/2004 Z. z. o uzavretí Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach.
 
 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 51/2011 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 315/2010 Z. z. o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom.

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 * v. č. 315/2010 Z. z