Právna úprava ochrany prírody a krajiny

Názov predpisu
Novely
Pripravované zmeny v právnej oblasti
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
 
 • z. č. 525/2003 Z. z.
 • z. č. 205/2004 Z. z.
 • z. č. 364/2004 Z. z.
 • z. č. 587/2004 Z. z.
 • z. č. 15/2005 Z. z.
 • z. č. 479/2005 Z. z.
 • z. č. 24/2006 Z. z.
 • z. č. 359/2007 Z. z.
 • z. č. 454/2007 Z. z.
 • z. č. 515/2008 Z. z.
 • z. č. 117/2010  Z. z.
 • z. č. 145/2010 Z. z.
 • z. č. 408/2011 Z. z.
 

Nariadenie vlády SR č.182/1997 Z.z.o Národnom parku Nízke  Tatry.

 

Nariadenie vlády SSR č.23/1988 Zb.o Národnom parku  Slovenský raj v znení zákona NR SR č.287/1994 Z.z.

 

Nariadenie vlády SSR č.24/1988 Zb.o Národnom parku Malá  Fatra v znení zákona NR SR č.287/1994 Z.z.

 

Nariadenie vlády SR č.47/1997 Z.z.o Pieninskom národnom  parku.v znení nariadenia vlády SR č. 335/2004 Z.z.

 

Nariadenie vlády SR č.258/1997 Z.z., ktorým sa vyhlasuje Národný park Poloniny.

 

Nariadenie vlády SR č.259/1997 Z.z., ktorým sa vyhlasuje Národný park Muránska planina.

 

Nariadenie vlády SR č.101/2002 Z.z., ktorým sa vyhlasuje Národný park Slovenský kras.

 

Nariadenie  vlády Nariadenie vlády SR  č 140/2002 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Národný park Veľká Fatra.

 

Nariadenie vlády SR č.58/2003 Z.z., ktorých sa vyhlasuje Tatranský národný park

 

Nariadenie vlády SR č.438/2005 Z.z.o podrobnostiach obsahu žiadosti  o úhradu náhrady za obmedzovanie bežného obhospodarovania pozemku a o spôsobe výpočtu náhrady.

 

Vyhláška Ministerstva kultúry SSR č.124/1979 Zb., ktorou sa  vyhlasuje chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy v znení  zákona NR SR č.287/1994 Z.z.

 

Vyhláška Ministerstva kultúry SSR č.68/1984 Zb., ktorou sa  vyhlasuje chránená krajinná oblasť Kysuce v znení zákona NR  SR č.287/1994 Z.z.

 

Vyhláška Ministerstva kultúry SSR č.58/1985 Zb., ktorou sa  vyhlasuje chránená krajinná oblasť Ponitrie v znení zákona  NR SR č.287/1994 Z.z.

 

Vyhláška Ministerstva kultúry SSR č.220/1988 Zb.  o o chránenej krajinnej oblasti Záhorie v znení zákona NR SR  č.287/1994 Z.z.

 

Vyhláška Ministerstva kultúry SSR č.14/1989 Zb.o chránenej  krajinnej oblasti Strážovské vrchy v znení zákona NR SR č.  287/1994 Z.z.

 

Vyhláška Slovenskej komisie pre životné prostredie č.  166/1991 Zb.o štátnych prírodných rezerváciách a chránených  náleziskách v Tatranskom národnom parku v znení zákona NR SR  č.287/1994 Z.z.

 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č.83/1993 Z.  z.o štátnych prírodných rezerváciách v znení zákona NR SR  č.287/1994 Z.z, zákona č.543/2002 a vyhlášky č.420/2003 Z.z..

 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č.293/1996  Z.z., ktorou sa uverejňuje zoznam chránených areálov  a prírodných pamiatok a vyhlasujú sa národné prírodné  pamiatky v Slovenskej republike.

 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č.81/1998 Z.z.o Chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy.

 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.111/1999 Z.z., ktorou sa územie Vihorlat ustanovuje za chránenú krajinnú oblasť.

 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.213/2000 Z.z.o chránených nerastoch a chránených skamenelinách a o ich spoločenskom ohodnocovaní.

 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.138/2001 Z.z.o      
Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty.

 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.292/2001 Z.z., ktorou sa vyhlasujú národné prírodné pamiatky.

 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.431/2001 Z.z.o Chránenej krajinnej oblasti Poľana.

 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.433/2001 Z.z.o Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina.

 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.530/2001 Z.z.o Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty.

 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 17/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú národné prírodné rezervácie a uverejňuje zoznam prírodných rezervácií  v znení vyhlášky č. 420/2003 Z.z..

 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení vyhlášky  č.492/2006 Z.z.., vyhlášky č.638/2007 Z.z.,  vyhlášky č.579/2008 Z.z. a vyhlášky č. 173/2011 Z.z.       Poznámka: Redakčné oznámenie o oprave  chýb uverejnené v čiastke č. 49/2003).

 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 396/2003 Z.z. Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty.

 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 420/2003 Z. z., ktorou  sa ustanovuje územie Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava a jej zóny.

 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 122/2004 Z.z.   o chránenej krajinnej  
oblasti Latorica.

   

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 319/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú 
zóny Pieninského národného parku.

 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č.173/2005 Z.z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Horná Orava.

 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č.216/2005 Z.z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Malé Karpaty.

 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č.377/2005 Z.z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Lehnice.

 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia č.234/2006 Z.z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Sysľovské polia.

 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č.593/2006 Z.z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Dolné Považie.

 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č.17/2008 Z.z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Tríbeč.

 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č.18/2008 Z.z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Ostrovné lúky.

 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č.19/2008 Z.z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Ondavská rovina.

 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č.20/2008 Z.z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Poiplie.

 

Vyhláška Ministerstva životného prostrediaSR č.21/2008 Z.z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Kráľová.

 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č.22/2008 Z.z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Košiská kotlina.

 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č.23/2008 Z.z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Parížske močiare.

 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č.24/2008 Z.z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Poľana.

 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č.25/2008 Z.z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Bukovské vrchy.

 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia č.26/2008 Z.z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Medzibodrožie.

 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č.27/2008 Z.z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Dolné Pohronie.

 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č.30/2008 Z.z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Cerová vrchovina-Porimavie.

 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č.31/2008 Z.z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Žitavský lúh.

 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č.32/2008 Z.z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Sĺňava.

 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č.440/2008 Z.z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Dunajské Luhy.

 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia č.437/2008 Z.z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Úľanská mokraď.

 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č.434/2009 Z.z., ktorou sa vyhlasuje 
Chránené vtáčie územie Strážovské vrchy.

 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č.435/2009 Z.z., ktorou sa vyhlasuje 
Chránené vtáčie územie Dubnické štrkovisko.

 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č.436/2009 Z.z., ktorou sa vyhlasuje 
Chránené vtáčie územie Senianske rybníky.

 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č.438/2009 Z.z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Laborecká vrchovina.

 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č.439/2009 Z.z., ktorou sa vyhlasuje 
Chránené vtáčie územie Muránska planina – Stolica.

 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.187/2010 Z.z., ktorou sa vyhlasuje   Chránené vtáčie územie Veľkoblahovské rybníky.

 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.189/2010 Z.z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Nízke Tatry.

 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.192/2010 Z.z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Slovenský kras.

 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.193/2010 Z.z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Slanské vrchy.

 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.194/2010 Z.z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Veľká Fatra.

 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.195/2010 Z.z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Vihorlatské vrchy.

 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.196/2010 Z.z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Volovské vrchy.

 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.202/2010 Z.z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Záhorské Pomoravie.

 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.2/2011 Z.z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Malá Fatra.

 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.3/2011 Z.z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Slovenský raj.

 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.4/2011 Z.z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Tatry.

 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.26/2011 Z.z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Chočské vrchy.

 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.27/2011 Z.z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Špačinsko- nižnianské polia.

 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 28/2011 Z.z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Čergov.

 

Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č.  396/1990 Zb.o uzavretí Dohovoru o mokradiach majúcich  medzinárodný význam najmä ako biotopy vodného vtáctva  (Ramsarský dohovor).

 

Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č.  159/1991 Zb.o uzavretí Dohovoru o ochrane svetového  kultúrneho a prírodného dedičstva.

 

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č.34/1996 Z.z.  o uzavretí Dohovoru o biologickej diverzite.

 

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č.91/1998 Z.z.o uzavretí Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov (Bonský dohovor).

 

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č.93/1998 Z.z.o uzavretí Dohovoru o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť (Bernský dohovor).

 

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č.268/2002 Z.z.o prijatí Dohody o ochrane africko-euroázijských druhov vodného sťahovavého vtáctva.

 

Oznámenie Ministerstva životného prostredia SR č.450/2004 Z.z. o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva národný zoznam území  európskeho významu.

 

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č.82/2004 Z.z.o prijatí Kartagenského protokolu o biologickej bezpečnosti k Dohovoru o biologickej diverzite.

 

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č.515/2005 Z.z.o uzavretí  Európskeho dohovoru o krajine.