Právna úprava ochrany ozónovej vrstvy zeme

Názov predpisu
Novely
Pripravované zmeny v právnej oblasti
Zákon č. 76/1998 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
 
  • z. č. 408/2000 Z .z.
  • z. č. 553/2001 Z. z.
  • z. č. 525/2003 Z. z.
  • z. č. 364/2004 Z. z.
  • z. č. 587/2004 Z. z.
  • z. č. 633/2004 Z. z.
  • z. č. 515/2008 Z z.
 
 
Vyhláška MŽP SR č. 283/1998 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon ) v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 437/2000 Z. z.

 

  • v. č. 437/2000 Z. z.
 
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 343/1998 Z. z. o Kodanskom protokolu o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu.
 
 
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 140/2000 Z. z. o Dodatku k Montreal-skému protokolu o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu