Právna úprava obchodovania s emisnými kótami

Názov predpisu
Novely
Pripravované zmeny v právnej oblasti
Zákon č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
  • z. č. 733/2004 Z. z.
  • z. č. 117/2007 Z z.
  • z. č .515/2008 Z. z.
  • z. č. 136/2010 Z. z.
  • z. č. 548/2010 Z. z.
  • z. č. 47/2011   Z. z.
  • z. č. 258/2011   Z. z.
 
 
Vyhláška MŽP SR č. 711/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
 
Vyhláška MŽP SR č. 131/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú národné emisné stropy a celkové množstvo kvót znečisťujúcich látok v znení neskorších predpisov.
 
 
 
 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.177/2011 Z.z., ktorou sa ustanovuje spôsob vykázania a výpočtu úspory emisií skleníkových plynov.  Poznámka: Redakčné oznámenie o oprave  chyby uverejnené v čiastke č .67/2011.

 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 178/2011 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vedení a rozsahu evidencie na účely dane z emisných kvót.

 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 271/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok.

 

 

 

 

 

  • v. č. 203/2008 Z. z.
  • v. č. 159/2010 Z. z.
  • v. č. 52/2012 Z.z.