Právna úprava fluórovaných skleníkových plynov

Názov predpisu
Novely
Pripravované zmeny v právnej oblasti
Zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 
 
 
Vyhláška MŽP SR č. 314/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov