poradenstvo v oblasti verejného zdravia

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, Nariadenie vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci, Nariadenie vlády SR č. 346/2006 Z. z. o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany externých pracovníkov vystavených riziku ionizujúceho žiarenia.

Odborná spôsobilosť na činnosti :

• Poradenstvo, vypracovanie žiadosti a súvisiacej dokumentácie pre práce súvisiace s expozíciou azbestu.

• Organizácia, odborný dohľad a výkon odborného zástupcu pre radiačnú ochranu pri prácach spojených s rizikom ionizujúceho žiarenia vykonávaných externými pracovníkmi v kontrolovanom pásme.