Poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva

Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch, zákon č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov, zákon č. 127/2006 Z. z. o perzistentných organických látkach, zákon č. 529/2002 Z. z. o obaloch.
 
• Analýza existujúceho stavu odpadového hospodárstva, analýza súvisiaceho technického vybavenia a funkčná a finančná analýza systému nakladania s odpadmi.

• Audit odpadového hospodárstva podľa medzinárodne uznávaných štandardov.

• Návrh a riadenie systému odpadového hospodárstva (vrátane realizácie) a vypracovávanie súvisiacich vnútorných predpisov.

• Projektová a podporná činnosť v oblasti prípravy a budovania zariadení zameraných na recykláciu a zhodnocovanie jednotlivých komodít odpadov.

• Podpora a pomoc pri príprave a realizácii projektov, týkajúcich sa finančnej podpory z domácich a z medzinárodných zdrojov (fondy a granty).

• Posúdenie skládok odpadu, návrh sanačných a revitalizačných opatrení.

• Návrh, budovanie a prevádzku informačných systémov v oblasti nakladania s odpadmi.

• Systém kontroly platenia poplatkov a výkazníctvo podľa relevantných právnych predpisov.

• Zabezpečenie vypracovania programu odpadového hospodárstva pôvodcu odpadov, obce ako aj POH držiteľa PCB.