poradenstvo v oblasti informačných technológií

• Návrh, budovanie a prevádzka (HW a SW) informačných technológii pre potreby štátnej, komunálnej a podnikateľskej sféry v oblasti reportingu, zameraného na problematiku nakladania s odpadom, jeho zberu, triedenia a zhodnocovania (hlásenia o výskyte odpadov – najmä nebezpečných, prehľad o materiálových tokoch odpadových látok – od ich vzniku až po zhodnocovanie, resp. uloženie na skládke, informácie pre potreby štátnej správy a pod.).

• Internetové aplikácie (napr. portály), zamerané na oblasť prírodného prostredia, umožňujúce komunikáciu štátnej sféry, komunálnej sféry, podnikateľov a verejnosti a poskytujúce možnosť základnej výmeny informácií.

• Systém kontroly platenia poplatkov a výkazníctvo podľa relevantných právnych predpisov.

• Služby v oblasti environmentálnej Public Relation.