poradenstvo pri príprave a realizácií investícií a iných aktivít

1. EIA - zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

• Vypracovanie odborných posudkov, prípadne dokumentácie k navrhovanej činnosti podľa uvedeného zákona, a to v nasledovných odboroch a oblastiach činností, na ktoré majú pracovníci firmy odbornú spôsobilosť : environmentálne právo, odpadové hospodárstvo, geológia, baníctvo, ochrana prírody, chémia, stavby pre odpadové hospodárstvo, stavby, zariadenia a činnosti na rekreáciu a cestovný ruch, jadrové zariadenia a zariadenia na nakladanie s rádioaktívnym odpadom.

2. Ochrana prírody a krajiny - zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

• Identifikácia rizík a obmedzení vyplývajúcich z podmienok ochrany konkrétneho územia.

• Spracovávanie návrhov žiadostí a vybavovanie povolení a súhlasov na realizáciu investície v chránených územiach vybavovanie súhlasov na výrub drevín.

• Vybavovanie výnimiek z podmienok ochrany chránených druhov a chránených území.

• Odborné konzultácie a poradenská činnosť pri kúpe pozemkov v chránených územiach.

3. IPKZ - zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia.

• Odborné konzultácie, poradenstvo, príprava dokumentácie a vypracovanie žiadosti o vydanie integrovaného povolenia pre prevádzkovateľov zariadení, alebo činností, ktoré podliehajú uvedenému zákonu, pre oblasti, na ktoré majú pracovníci firmy odbornú spôsobilosť :
- prevádzky na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov,
- zariadenia na nakladanie s odpadovými olejmi,
- prevádzky na spaľovanie komunálnych odpadov,
- prevádzky na zneškodňovanie odpadov neklasifikovaných ako nebezpečné,
- prevádzky na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie tiel zvierat a živočíšnych odpadov,
- skládky odpadov.

4. PNEŠ - zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd.

• Odborné konzultácie a poradenská činnosť pre prevádzkovateľov pri postupoch posudzovania možností vzniku, alebo bezprostrednej hrozby vzniku takejto škody bez ohľadu na zavinenie pracovnými činnosťami, ktoré podliehajú uvedenému zákonu, najmä :
- prevádzky a zariadenia podliehajúce integrovanému povoľovaniu,
- zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov,
- cezhraničný pohyb odpadov,

• Poradenstvo pri bezprostrednej hrozbe vzniku, alebo pri vzniku environmentálnej škody na chránených druhoch a chránených biotopoch pri zavinenom konaní prevádzkovateľa iných činností.

5. Iné aktivity

• Spracovávanie ideových návrhov pre zariadenia na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie.