Chránené vtáčie územia

Vyhlásiť chránené vtáčie územia je povinnosťou SR vyplývajúcou zo smernice ES o ochrane voľne žijúcich vtákov (smernica Rady 79/409/EHS), prevzatej do zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Vyhlášky vykonávajú ustanovenie § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. Jadrom úpravy je výpočet zakázaných činností na územiach vymedzených opisne a prostredníctvom parciel (príp. súradníc lomových bodov), ktorých uskutočňovanie môže mať negatívny vplyv na významné druhy vtákov, pre ktoré je oblasť ako ich prirodzený areál rozšírenia vyhlásená.