Nová vyhláška o programe znižovanie emisií zo stacionárnych zdrojov

Vyhláška MŽP SR č. 314/2010 Z.z. ktorou sa ustanovuje obsah programu znižovania emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a obsah údajov a spôsob informovania verejnosti.Vyhláška nadobudla účinnosť 15. júla 2010.

Text vyhlášky nájdete TU:

 

 

Nový zákon o ovzduší a novela zákona č.572/2004 Z.z.

Zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší.
Účinnosť nadobúda 1. júna 2010.

Text novely nájdete TU :

čl. XXV zákona č. 136/2010 Z.z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Účinnosť nadobúda 1. júna 2010.

Text zákona nájdete TU :

 

 

Zákon o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol prijatý na zabezpečenie uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 o určitých fluórovaných skleníkových plynoch a nariadení Komisie, ktoré boli prijaté na jeho vykonanie.

Zákon ustanovuje povinnosti právnických osôb, fyzických osôb a prevádzkovateľov, ktorí nakladajú s fluórovanými skleníkovými plynmi, výrobkami a zariadeniami, pôsobnosť orgánov štátnej správy, zodpovednosť a sankcie za porušenie ustanovení nariadenia (ES) č. 842/2006, nariadení Komisie a tohto zákona. Ustanovuje podmienky na zamedzenie úniku fluórovaných skleníkových plynov, ukladá povinnosť evidencie a oznamovacej povinnosti a upravuje podmienky na získanie odbornej spôsobilosti na nakladanie s určitými fluórovanými skleníkovými plynmi.
Zákonom sa novelizuje aj
• zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia,
• zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší),
• zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podrobnejšie pozri v časti Environmentálny fond).
Zákon bol schválený 19. júna 2009 a účinnosť nadobudne 1. septembra 2009.

Text novely zákona nájdete TU.

K zákonu č.286/2009 Z.z. bola 15.7.2009 schválená vyhláška MŽP SR  č.314/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhláška nadobudla účinnosť 1.9.2009.

 

 Text vyhlášky nájdete TU.