Poradenstvo v oblasti legislatívy životného prostredia

• Poradenstvo pri tvorbe legislatívy (zákony, vyhlášky a iné predpisy) osobitne v oblasti odpadového hospodárstva vrátane obalov, ako aj v ostatných oblastiach ochrany životného prostredia.

• Vypracovávanie analýz, štúdií a rešerší z oblasti práva životného prostredia na Slovensku a v Európskej únii.

• Identifikácia všetkých, pre konkrétnu spoločnosť relevantných oblastí životného prostredia, z ktorých jej vyplývajú práva a povinnosti vrátane vytvorenia individuálneho harmonogramu plnenia jednotlivých povinností.

• Vedenie a aktualizácia registra platných právnych predpisov z oblasti životného prostredia relevantného pre konkrétneho klienta s upozorňovaním na zmeny a ich súvislosti.

• Osobné poradenstvo pri vybavovaní povolení podľa zákonov v oblasti životného prostredia.

• Osobné poradenstvo pri riešení konaní o uložení pokút v oblasti životného prostredia.

• Konzultácie pri riešení konkrétnych problémov z oblasti uplatňovania legislatívy životného prostredia, osobitne z oblasti odpadového hospodárstva, ochrany prírody a krajiny, priemyselných havárií, posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), prevencie a nápravy environmentálnych škôd, integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia (IPKZ).