História spoločnosti

V posledných rokoch (najmä po vstupe Slovenskej republiky do EÚ) narastá všeobecný záujem o riešenie problémov z oblasti životného prostredia. Kým v pomerne nedávnej minulosti environmentálne problémy stáli zväčša iba v centre pozornosti dobrovoľných občianskych iniciatív a združení, v súčasnosti preberajú iniciatívu štátne orgány, a aj podnikateľské subjekty, vediac, že je to ich konkurenčná výhoda, že investíciami do oblasti životného prostredia získavajú náskok, zákazníka, prestíž a možnosť dosahovať tak z dlhodobého hľadiska i väčšie zisky.
Okrem výrobkov a služieb produkuje každý podnikateľský subjekt tiež environmentálne riziká, vyplývajúce jednak z bežnej prevádzky, jednak z možných porúch a havárií. Podniky sa preto (aj účinkom sprísňujúcich sa predpisov) čoraz častejšie zameriavajú na riadenie dopadov svojich činností na životné prostredie.
Nie je však v silách jedného subjektu dosahovať kvalitné výkony v širokom spektre problémov: od sledovania a dodržiavania predpisov v oblasti ochrany životného prostredia až po udržanie dôstojnej pozície v konkurenčnom boji.
ERGONA, a. s., je spoločnosť, ktorá od roku 2005 širokému okruhu partnerov poskytuje kvalifikované služby v oblasti životného prostredia. Základom našej ponuky sú znalosti a skúsenosti kolektívu zamestnancov a spolupracovníkov, ktorý dokáže riešiť v záujme klienta problémy v oblasti environmentálnej legislatívy, odpadového a obalového hospodárstva, ochrany ovzdušia a vôd, ochrany prírody a krajiny, integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania, posudzovania vplyvov na životné prostredie a prevencie a nápravy environmentálnych škôd, a to od odborného poradenstva až po komplexné projektové riešenia, od hľadania a realizácie vecných a technických riešení až po aktivity v oblasti tvorby a uplatňovania práva životného prostredia.