EIA/SEA, posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Názov predpisu
Novely
Pripravované zmeny v právnej oblasti
Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • z. č. 275/2007 Z. z, 
  • z. č. 454/2007 Z. z. 
  • z. č. 287/2009 Z. z.
  • z. č. 117/2010 Z. z.
  • z. č. 145/2010 Z. z.
  • z. č. 258/2011 Z. z.
  • z. č. 408/2011 Z. z.
 
 
   
Vyhláška MŽP SR č. 113/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie